.070 19kg Digital Brushless HV Servo Std Size Tornado RC
.070 19kg Digital Brushless HV Servo Std Size Tornado RC

.070 19kg Digital Brushless HV Servo Std Size Tornado RC

Regular price $86.75 Sale

.070 19kg Digital Brushless HV Servo Std Size Tornado RC

40.0*20.0*37.2 53Grams
@6.0V 0.085 15.0KG
@7.4V 0.070 19KG 

(TRC-HB1621S)